اطلاعات موجود: 6
صفحه 1 از 1
تعداد رکورد در هر صفحه: 
  
نیاز نوری تعداد
10
آفتاب کامل 73
سایه کامل، نیمه سایه 9
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل 15
نیمه سایه 14
نیمه سایه، آفتاب کامل 58