اطلاعات موجود: 13
صفحه 1 از 2
تعداد رکورد در هر صفحه: 
  
فرم رشد تعداد
8
بالا رونده 5
بالا رونده چند ساله 4
پیاز 6
چندساله 61
درخت 16
درختچه 35
دو ساله 7
دو ساله/چند ساله 1
سرخس 10
1 2 ]